Vedtægter

Vedtaget på afdelingsbeboermødet d. 26. juni 2012

Amager Kollegiets vedtægter angående Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet.

Kapitel 1 – Generelle bestemmelser.

§ 1

Kollegiets vedtægter er et tillæg til DUAB’s vedtægter.

Kapitel 2 – Bestyrelsens sammensætning.

§ 2. stk.1

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 6 medlemmer og højest 12 medlemmer og en formand, der alle har stemmeret.
Derudover mindst 1 suppleant og en kasserer uden stemmeret. Der opnås stemmeret for suppleanter, hvis disse indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem.
Et bestyrelsesmedlem må gerne fungere som kasserer og derved opnå stemmeret.

§ 2, stk. 2.

Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. Formanden vælges for en periode på 1 år. Hvis formanden afgår i valgperioden, kan afdelingsbestyrelsen konstituere sig midlertidigt med en ny formand frem til næste afdelingsmøde. Som konstitueret formand er medlemmer af afdelingsbestyrelsen valgbare.
Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte formanden ved 2/3 flertal. Hvis bestyrelsen afsætter formanden, skal ny formand vælges på et ekstraordinært afdelingsmøde inden 30 dage.

§ 2 stk. 3.

Afdelingsbestyrelsen vælges årligt på afdelingsmødet. Medlemmer vælges for 2 år; den halve bestyrelse (3 medlemmer) søges udskiftes hvert år. Såfremt mere end halvdelen af bestyrelsen er afgående eller fratrådt siden sidste afdelingsmøde er alle afgående og fratrådte mandater på valg.
På valg er mandater fra afgående bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer, der er fratrådt siden sidste afdelingsmøde. Øvrige mandater på valg afgøres efter stemmefordelingen på sidste års afdelingsmøde, således at mandatet for bestyrelsesmedlemmer med færrest stemmer kommer på valg.

§ 2, stk. 4.

Kan der ikke på afdelingsmødet vælges mindst 6 bestyrelsesmedlemmer, eller afgår flere medlemmer fra bestyrelsen i valgperioden end de valgte suppleanter, kan bestyrelsen konstituere sig midlertidigt frem til næste afdelingsmøde.

§ 2, stk. 5.

Suppleanter til afdelingsbestyrelsen vælges årligt på afdelingsmødet. Suppleanter vælges for 1 år. Opstår der i valgperioden mangel på suppleanter, kan bestyrelsen vælge yderligere suppleanter ved flertalsafgørelse på et bestyrelsesmøde.

§ 2, stk. 6.

Kassereren for afdelingen vælges særskilt på afdelingsmødet. Kassereren vælges for en periode på 1 år. Afgår kassereren i valgperioden, vælger bestyrelsen en midlertidig kasserer frem til næste afdelingsmøde ved flertalsbeslutning.

§ 2, stk. 7.

Valgbare som formand, bestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant eller kasserer er alle beboere i afdelingen.

§2, stk. 8.

Bestyrelsen vælger på næstkommende bestyrelsesmøde efter valg af bestyrelse en næstformand som skal sidde 1 år. Denne vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte og vælge en ny næstformand.

Kapitel 3 – Afdelingsmødet

§ 3

På afdelingsmødet har hver husstand 2 stemmer uanset størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beboere i fremleje kan repræsentere en husstand.

§ 4

Afdelingsmødet træffer beslutning om godkendelse af afdelingsbudgettet.