Indkaldelse til Beboermøde/ Notice to annual residents meeting d.14/9

Onsdag d. 14 September 2016 kl. 17:00

Afholdes i Kirsten G Hovmålvej 73 

See english below

Kære kollegianer,

Så er det igen blevet tid til årets første afdelings-beboermøde, hvor vigtig information og punkter angående kollegiet skal tages op. Herunder skal bl.a. budgettet for 2017 gennemgås. Ydermere skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer samt vælges en ny formand. Det er i din egen interesse at møde op, da disse beslutninger får direkte indflydelse på din husleje.

På både beboernes og kollegiets vegne håber jeg på et stort fremmøde, så der kan tages stilling til de vigtige punkter, og vi derved kan gøre Amagerkollegiet til et bedre sted at bo.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af referat fra beboermødet d. 22. September 2015 (Kan forefindes på kollegiets hjemmeside)
 5. Gennemgang af budget 2017 v. Jan Hansen
 6. Meddelelser
  1. Information om ny TV-pakke
 7. Valg af ny bestyrelse
  1. Valg af  Formandsposten
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 8. Eventuelt

Har man eventuelt punkter, man ønsker på dagsordenen, kan man kontakte undertegnede på mail formand@amagerkollegiet.dk senest d. 7 September 2016.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Samt afdelingsbestyrelsens formand Ida Maria Christensen


English:

Notice to annual residents meeting

Wednesday the 14th of  September 2016 at 5 pm. 

In Kirsten G Hovmålvej 73

Dear residents,

The time has come for yet another annual residents meeting. Important information and clauses regarding the college must be discussed. These include the budget for 2017, which we will examine. Furthermore, new board members as well as a new chairman have to be elected. It is in your best interest to participate in the meeting, since the decisions made will have a direct influence on your rent.

On the behalf of the residents and the college, I hope to see as many of you as possible in order to evaluate the important clauses, hereby making Amagerkollegiet a better place to live.  

Agenda:

 1. Election of conductor
 2. Election of referents
 3. Approval of the agenda
 4. Approval of summary from the board-meeting, the 22nd of September 2015. (Can be found on the official webpage: Amagerkollegiet.dk)
 5. Examination of the budget for 2017 by Jan Hansen
 6. Announcements
  1. Information regarding new TV-package.
 7. Election of new board members
  1. Election of new chairman
  2. Election of board members and alternates
 8. Other

If you have any clauses you wish to have on the agenda, you are welcome to contact the undersigned via e-mail formand@amagerkollegiet.dk at the latest on 7th September 2016.

Kind regards,

The board members including the chairman, Ida Maria Christensen