Vedtægter

Forretningsorden for amagerkollegiet

Godkendt på afdelingsmødet d. 27/09-2017

Kapitel 1 – Generelle bestemmelser

 • 1 stk. 1

Amagerkollegiets vedtægter skal læses som tillæg til DUABs vedtægter.

 • 1 stk. 2

Afdelingsbestyrelsen er bindeled mellem afdelingens beboere, DUABs organisationsbestyrelse, administrationen, som foretages af UngesBoligService.dk og afdelingens varmemester.  

Kapitel 2 – Afholdelse af 2 årlige afdelingsmøder

 • 2 stk. 1

Afdelingsmødet skal afholdes 2 gange årligt. Afdelingsmødet afholdes én gang i efteråret og én gang foråret. Ses helst afholdt i September og Marts.

 • 2 stk. 2

På afdelingsmødet har hver husstand 2 stemmer uanset størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beboere i fremleje kan repræsentere en husstand.

 • 2 stk. 3

Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at afholde, indkalde  og organisere afdelingsmødet.

 • 2 stk. 4

Afdelingsmødet i efteråret træffer beslutning om godkendelse af afdelingsbudgettet præsenteret af administrationsselskabet. Afdelingsbestyrelsen vælges årligt på afdelingsmødet i foråret.

Kapitel 3 – Bestyrelsens sammensætning

 • 3 stk. 1

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 6 medlemmer og højst 12 medlemmer og en formand, der alle har stemmeret. Derudover mindst 1 suppleant og en kasserer uden stemmeret. Der nås stemmeret for suppleanter, hvis disse indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem må gerne fungere som kasserer og derved opnå stemmeret.

 • 3 stk. 2

Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. Formanden vælges for en periode på 1 år. Hvis formanden afgår i valgperioden, kan afdelingsbestyrelsen konstituere sig midlertidigt med en ny formand frem til næste afdelingsmøde. Som konstitueret formand er medlemmer af afdelingsbestyrelsen valgbare. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte formanden ved 2/3 flertal. Hvis bestyrelsen afsætter formanden, skal ny formand vælges på et ekstraordinært afdelingsmøde inden 30 dage.

 • 3 stk. 3

Afdelingsbestyrelsen vælges årligt på forårs afdelingsmødet. Medlemmer vælges for 2 år; den halve bestyrelse (3 medlemmer) søges udskiftes hvert år. Såfremt mere end halvdelen af bestyrelsen er afgående eller fratrådt siden sidste afdelingsmøde er alle afgående og fratrådte mandater på valg. På valg er mandater fra afgående bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer, der er fratrådt siden sidste afdelingsmøde. Øvrige mandater på valg afgøres efter stemmefordelingen på sidste års afdelingsmøde, således at mandatet for bestyrelsesmedlemmer med færrest stemmer kommer på valg.

 • 3 stk. 4

Kan der ikke på afdelingsmødet vælges mindst 6 bestyrelsesmedlemmer, eller afgår flere medlemmer fra afdelingsbestyrelsen i valgperioden end de valgte suppleanter, kan afdelingsbestyrelsen konstituere sig midlertidigt frem til næste afdelingsmøde.

 

 • 3 stk. 5

Suppleanter til afdelingsbestyrelsen vælges årligt på afdelingsmødet. Suppleanter vælges for 1 år. Opstår der i valgperioden mangel på suppleanter, kan afdelingsbestyrelsen vælge yderligere suppleanter ved flertalsafgørelse på et bestyrelsesmøde.

 • 3 stk. 6

Kasséreren for afdelingen vælges af den nye afdelingsbestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Kasséreren vælges for en periode på 1 år. Afgår kasséreren i valgperioden, vælger afdelingsbestyrelsen en midlertidig kassérer frem til næste afdelingsmøde ved flertalsbeslutning.  Afdelingsbestyrelsen kan træffe beslutning om, at udpege en supplerende kassér.

 • 3 stk. 7

Valgbare som formand, afdelingsbestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant eller kasserer er alle beboere i afdelingen.

 • 3 stk. 8

Bestyrelsen vælger på næstkommende bestyrelsesmøde efter valg af bestyrelse en næstformand som skal sidde 1 år. Denne vælges blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer. Afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid afsætte og vælge en ny næstformand.

 • 3 stk. 9

For at et bestyrelsesmøde kan tage beslutninger skal mindst halvdelen af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne, herunder enten formanden eller næstformanden, være til stede.

§ 3 stk. 10

Afdelingsbestyrelsen kan træffe beslutning om hvilke typer  afgørelser formanden kan tage mellem bestyrelsesmøderne. Formanden skal orientere afdelingsbestyrelsen om sine afgørelser ved først kommende bestyrelsesmøde.

 • 3 stk. 11

Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt om sager, der vedrører en eller flere beboeres personlige forhold, fx i forbindelse med behandlingen af klagesager.

Kapitel 4 – Nedsættelse af udvalg

§ 4 stk. 1

Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af særlige opgaver og udpege beboere eller andre med tilknytning til afdelingen til at sidde i dem.

 • 4 stk. 2

Afdelingsbestyrelsen bestemmer sammen med udvalgets medlemmer, hvilke opgaver udvalget skal arbejde med og hvordan ansvarsfordelingen er mellem afdelingsbestyrelsen og udvalget.


§ 4 stk. 3

Udvalget kan ikke på egen hånd træffe beslutninger, der vedrører brugen af afdelingsbestyrelsens konto medmindre dette er aftalt i afdelingsbestyrelsens forud for nedsættelse af udvalget.


§ 4 stk. 4

Udvalget kan kun bestå at beboere på Amagerkollegiet. Dog skal mindst 2 medlemmer i et udvalg være valgt som afdelingsbestyrelsesmedlemmer.


**Tillæg: Ekstraordinær regel vedrørende afdelingsbestyrelsesmedlemmer valgt på afdelingsmøderne d. 14. september 2016 og d. 27. september 2017. De valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kasserer og formand afgår alle ved det kommende afdelingsmøde i primo marts 2018, men genvalg kan finde sted.