Husorden

Husorden for Amagerkollegiet

Godkendt på afdelingsmødet d. 27/9-2017

Til enhver tid skal landets love og regler overholdes på Amagerkollegiets område.

Husordenen er gældende for hele kollegiets område inklusiv inventar, bygninger, veje og grønne arealer. Beboerne skal respektere de anvisninger, der fremsættes af: beboermødet, DUAB, afdelingsbestyrelsen, varmemesteren eller UngesBoligService.dk.

Kapitel 1 – Lejemålets bestemmelser

 • 1 stk. 1 – Lejemålets stand

Lejer er ansvarlig for at bibeholde lejemålet i en sikker og ryddelig stand som ikke er til gene eller fare for kollegiets øvrige beboere og ansatte. I øvrigt skal lejemålet holdes efter anvisninger fra varmemesteren, DUABs retningslinjer og medfølgende infomappe.

 • 1 stk. 2 – Tilgang til installationer

Krybekælderen samt installations skabet skal holdes fri for beboerens effekter. Tilgangen til disse må ikke blokeres permanent.

 • 1 stk. 3 – Snerydning

Det påhviler beboeren at rydde sne foran sin egen dør.

 • 1 stk. 4  – Opbevaring & oprydning af effekter i kælderen

Beboeren skal sikre, at effekter i opbevarings kælderen er mærket. Af mærkningen skal der eksplicit fremgå navn, adresse, årstal og dato for indplacering. Effekter, der ikke er tilstrækkelig mærket, vil blive kasseret.
Cykler, knallerter, motorkøretøjer og lignende må ikke placeres i opbevarings kælderen. Disse vil i så fald blive kasseret.

Der må under ingen omstændigheder opbevares fødevarer af enhver art i opbevaringskælderen. Der må ej eller installeres hvidevarer eller lignende.
Oprydning i kælderen bliver udført af varmemesteren én gang årligt.

 • 1 stk. 5 – Fremleje

Ethvert fremlejeforhold skal godkendes af kollegiet. Såfremt en sådan godkendelse ikke er opnået og lejemålet alligevel fremlejes, vil lejeaftalen blive ophævet. Fremlejeperioden er begrænset til 6 måneder, med mindre det af lejeren kan dokumenteres, at denne for en længere periode i uddannelsesøjemed er bortrejst til fjernereliggende dele af landet eller udlandet. I sådanne tilfælde kan fremlejeperioden forlænges til i alt 12 måneder. Ved yderligere bestemmelser, henvises der til formanden eller kollegiets varmemester.

 • 1 stk. 5 – Brugen af grill på kollegiets arealer

Engangsgrille samt grillstartere må ikke stå på græsset eller brandbart materiale.

Kapitel 2 – Generelle bestemmelser

 • 2 stk. 1 – Vis hensyn

Beboerne skal under deres færden og ophold på kollegiet respektere de øvrige beboere og ansatte.

 • 2 stk. 2 – Støj

Almindelig ro skal opretholdes  i tidsrummet kl. 22.00 – kl. 08.00 alle dage. Undtagen fredage og lørdage, hvor tidsgrænsen er fra kl. 23.59. Der opfordres til at informere naboer om eventuelle arrangementer på lejemålet i rimelig tid forud for afholdelse.

 • 2 stk. 3 – Eksamensperioder

I henhold til §2 stk. 1 skal der ydes ekstra hensyn i eksamensperioder.

 • 2 stk. 4 – Gæster

Beboeren er altid ansvarlig for sine gæster og deres opførsel, Jf. Lejelovens §25 hæfter beboere for skader, de eller deres gæster har forvoldt på kollegiets inventar, bygninger, veje og grønne arealer.

 • 2 stk. 5 – Tøjsnore

Tøjsnore må ikke opsættes inden for gårdene. Tøjsnore o.lign. kan opsættes på bagsiden af lejligheden på eget ansvar.

 • 2 stk 6 – Færdsel

Der må ikke færdes på kollegiets stier eller grønne arealer med cykel, knallert eller biler,  ej heller ved ind- og udflytning. Eventuelle overtrædelser kan blive mødt med erstatningskrav for udbedring af skader. Hunde må ikke færdes på kollegiets område, der henvises i øvrigt til de opsatte skilte.

Kapitel 3 – Husdyr

 • 3 stk. 1 – Tilladte husdyr

Tilladte husdyr er i størrelsesordenen fisk, fugle og katte. Husdyret må ikke være til gene for de øvrige beboere.

 • 3 stk. 2 – Hunde

Hunde er ikke tilladte husdyr – uanset størrelse. Beboere må ikke passe hunde for andre på kollegiets område.

 • 3 stk. 3 – Katte

Katte der holdes på kollegiet skal være neutraliseret samt identitetsmærket (øretatovering eller microchip). Såfremt de færdes ude, må kattene ikke være til gene for andre beboere. Katte skal desuden registreres i kollegiets katteregister og derigennem præsenteres på kollegiets hjemmeside – information herom kan fås hos varmemesteren.

 • 3 stk. 4 – Skader forvoldt af husdyr

Beboeren hæfter for eventuelle skader forvoldt af husdyr Jf. dansk lovgivning.

Kapitel 4 – Fællesrum

 • 4 stk. 1 – Generelle regler og fællesarealer

Det påhviler gårdens beboere at renholde fællesarealerne, herunder gårdkøkkenet. Det indskærpes, at beboeren har pligt til at tage sit eget affald med ud efter brug af gårdkøkkenet af hensyn til spredning af skadedyr og de øvrige beboere. Gårdkøkkenet kan rengøres af varmemesteren på de tilhørende beboers regning. Fællesrummet skal aflåses efter brug. Vinduerne skal ligeledes lukkes efter brug. Der må under ingen omstændigheder findes overnatning sted i kollegiets fællesrum.

 • 4 stk. 2 – Regler om brugen af fællesrum og fællesarealer

Beboeren skal følge de regler og retningslinjer, som fremgår af kollegiets hjemmeside.

 • 4 stk. 3 – Ændring af regler vedrørende fællesrum og fællesarealer

Afdelingsbestyrelsen kan træffe afgørelse om ændring af reglerne om brug af fællesrummene og fællesarealerne.

Kapitel 5 – Ændring af husordenen

 • 5 stk. 1

Alle forslag fra beboerne, bestyrelsen eller UBSBOLIG til ændringer af husordenen skal behandles på et beboermøde

Kapitel 6 – Øvrige

Afdelingsbestyrelsen påser husordenens overholdelse. Eventuelle henvendelser herom såsom klager rettes til afdelingsbestyrelsens formand. Beboere vil ved grovere eller gentagne overtrædelser blive opsagt. Eventuelle spørgsmål med hensyn til fortolkning af husordenen kan rettes til ejendomsinspektøren eller afdelingsbestyrelsen.

Alle beboere og gæster skal overholde regler for brandsikkerhed og sørge for, at afdelingens brandmateriel ikke misbruges. Af hensyn til rengøring og brandsikkerheden må der ikke stilles ting på gange og brandveje.