Netværkspolitik

REGLER FOR INTERNET-/INTRANET ADGANG OG BRUG PÅ AMAGER KOLLEGIET
[herefter kaldet kollegiet]

§ 1 Formål
1.1 Disse regler gælder for alle former for internet- og intranetaktivitet på kollegiets datanetværk og fastsætter de nærmere retningslinier for benyttelse af datanetværket.

§ 2 Datanetværket
2.1 Datanetværket er en fast bestanddel af kollegiets samlede aftale med den enkelte kollegianer, og denne kan således ikke fravælge det samlede intra-/internet-tilbud.

2.2 Datanetværket består af den fysiske kabling fra hver enkelt kollegielejlighed til et fælles krydsfelt i serverrum, samt al hardware i form af server, netværksswitches m.v., der stilles til rådighed for kollegianerne af kollegiet. Kollegiet stiller ikke software til rådighed for kollegianerne. Al opsætning og drift mv. af det interne datanetværk forestås af kollegianerne, herunder navnlig afdelingsbestyrelsen og netværksudvalget.

2.3 I datanetværket stilles følgende grundydelser til rådighed for kollegianerne:

  • Adgang til internet-udbyder via kollegiets samarbejde i det overordnede netværk.
  • Mulighed for intern datakommunikation via datanetværket.
  • En eller flere IP-adresser pr. lejemål.(IP-adresse forstås her som en server-tildelt NAT- adresse, for regulering af statiske IP-adresser jvf. nærmere § 6.)
  • 3 Email-adresser pr. lejemål.
  • Serverplads pr. email-konto, placeret på kollegiets servere, jvf. nærmere § 5.

§ 3 Pris og betaling
3.1 For de af kollegiet leverede ydelser på datanetværket betaler kollegianerne en månedlig afgift, der fastsættes i henhold til kollegiets budget. Den månedlige afgift fastsættes ud fra de faktiske omkostninger til drift af det interne netværk samt forbindelse til det overordnede netværk og internetudbyder, og herunder blandt andet men ikke begrænsettil de faktiske udgifter til internetleverandør, administrations- og driftsudgifter m.v.

3.2 Afgiften opkræves en gang månedligt sammen med huslejen.

§ 4 Retningslinier for kollegianernes brug af datanetværket
4.1 Ved enhver form for benyttelse af datanetværket skal kollegianerne følge nedenstående retningslinier:

4.2 Kollegianerne skal for al aktivitet på datanetværket overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder ophavsretsloven, øvrig immateriel lovgivning og straffeloven.

4.3 Emails er fortrolige. Ethvert forsøg på aflytning eller anden indsigt i datanetværkets eller andre kollegianeres email eller anden nettrafik er ikke tilladt og vil være en overtrædelse af bl.a. straffelovens regler om brevhemmelighed.
4.4 Kollegianerne må ikke opbevare, distribuere eller på anden måde stille ulovligt materiale til rådighed på datanetværket, hverken via egen computer, på serverplads/webhotel eller på nogen anden måde.

4.5 Ethvert forsøg på at skaffe sig adgang til andre kollegianeres eller tredjemands maskiner er ikke tilladt, medmindre den pågældende har givet sit samtykke.

4.6 Det er ikke tilladt helt eller delvist at videresælge eller på anden måde videregive internetadgang eller øvrige netværksydelser på datanetværket.

4.7 Kollegianerne skal endvidere respektere andre aktørers rettigheder, såvel inden for som uden for datanetværkets regi, og kollegianerne skal i øvrigt ved enhver benyttelse af datanetværkets faciliteter overholde god skik for internet brug, “netiquette”, og i øvrigt udvise rimeligt hensyn ved den enkeltes brug af datanetværkets faciliteter.

4.8 Kollegiet forbeholder sig ret til at politianmelde overtrædelser.

4.9 Kollegianerne er forpligtet til at følge kollegiets og afdelingsbestyrelsens henstillinger eller påbud givet som følge af kollegianernes brug af datanettet.

§ 5 Tildeling og brug af serverplads
5.1 Kollegianerne får stillet serverplads tilrådighed pr. email-konto, til brug for hjemmesider, m.v.

5.2 § 4 gælder uindskrænket i forbindelse med kollegianernes udnyttelse af serverpladsen.

5.3 Afdelingsbestyrelsen forbeholder sig ret til at fjerne og slette, enhver fil på kollegiets servere, der ikke overholder den til enhver tid gældende lovgivning, herunder ophavsretsloven, øvrig immateriel lovgivning og straffeloven.Yderligere forbeholder kollegiet sig ret til at fjerne filer, der belaster datanettet i et unødigt omfang. Afdelingsbestyrelsen og netværksudvalget har intet ansvar for indholdet af de enkelte kollegianeres serverplads, jvf. iøvrigt § 8, pkt. 8.5..

§ 6 Tildeling og brug af statiske IP-adresser
6.1 Kollegianerne kan skriftligt ansøge om én eller flere statiske IP-adresse til brug i en periode af 3 mdr., herefter skal ansøgningen fornyes. Ansøgning skal ske på skema, der udleveres af netværksudvalget.

6.2 Netværksudvalget behandler ansøgningerne og kan tildele statiske IP-adresser hvis udvalget finder grundlag herfor. Kollegianerne har ikke krav på en statisk IP-adresse.
6.3 Netværksudvalget forbeholder sig ret til, at tilbagekalde tildelte IP-adresser, hvis man skønner det nødvendigt i forhold til driften af datanettet eller finder dette iøvrigt nødvendigt. Der henvises til retningslinjerne i ansøgningsskemaet.

6.4 § 4 gælder uindskrænket i forbindelse med brugen af statiske IP-adresser.

§ 7 Kollegianernes misligholdelse
7.1 Såfremt en kollegianer ikke overholder betalingsforpligtelsen er kollegiets administrator berettiget til at fratage den enkelte kollegianer netadgangen ved lukning. Lukning sker med forudgående varsel overfor den enkelte kollegianer i forbindelse med rykning for betaling af husleje.

7.2 Såfremt kollegianerne ikke overholder de ovenfor i § 4 beskrevne retningslinier, vil netadgangen blive afbrudt ved lukning. Afgørelse om lukning af netadgang kan træffes af afdelingsbestyrelsen eller netværksudvalget i samråd med afdelingsbestyrelsen. Afgørelsen opføres som et lukket punkt på pågældende afdelingsmøde.

7.3 Netværksudvalget er forpligtet til at orientere kollegiets bestyrelse om formodede eller konstaterede overtrædelser af nærværende regler, og herunder særligt de i § 4 fastsatte retningslinier, straks når dette konstateres.

7.4 Overtrædelser af bestemmelserne i §§ 3-5 kan medføre fratagelse af adgang til datanetværket. Adgang til datanetværket kan endvidere fratages, såfremt påbud herom gives af politi, domstole, offentlige myndigheder eller andre i henhold til gældende regler.

§ 8 Ansvar
8.1 Kollegiet indestår på ingen måde for oppetid, funktionalitet og kvalitet af datanetværkets tilbud overfor kollegianerne.

8.2 Kollegiet har intet ansvar for mangler og kan ikke blive gjort erstatningsansvarlig over for kollegianerne for tab i forbindelse med kollegianernes benyttelse af datanetværket, herunder til drift og oppetid af servere, transmission af data og oppetid på internetadgang og har intet ansvar hvis den eksterne internetudbyder afbryder forbindelsen.

8.3 Kollegianerne har ingen misligholdelsesbeføjelser over for kollegiet, dets bestyrelse, eller andre med tilknytning hertil.

8.4 Kollegiet og bestyrelsen har ingen tilknytning til den daglige drift og har intet ansvar for indholdet af og aktiviteten på datanetværket og de dertil knyttede ressourcer, hverken overfor kollegianerne eller overfor tredjemand.

8.5 Afdelingsbestyrelsen og netværksudvalget har intet ansvar for indholdet af eventuelle ressourcer tildelt de enkelte kollegianere, eller ressourcer opstillet af de enkelte kollegianere.

§ 9 Netværksudvalget
9.1 Netværksudvalget vælges på et ordinært afdelingsmøde og godkendes af afdelingsbestyrelsen. Netværksudvalget forestå den daglige drift af datanetværket. Udvalget består af 4-6 medlemmer.
9.2 Netværksudvalget er forpligtet til at overholde nærværende regler samt at følge anvisninger og retningslinier fra afdelingsbestyrelsen.

9.3 Netværksudvalget og øvrige tekniske og administrative personel har tavshedspligt.
9.4 I forbindelse med administration og drift af datanetværket foretager netværksudvalget i fornødent omfang sædvanlig registrering og bearbejdning af oplysninger. Herunder kan forekomme personhenførbare oplysninger. Registrering og behandling af oplysninger foretages alene inden for sædvanlig drift og administration af datanetværket, herunder bl.a.til administration af brugere, håndtering af sikkerhed m.v.

9.5 Netværksudvalget kan i forbindelse med driften af væsentlige sikkerhedsmæssige årsager, eksempelvis begrundet mistanke om hacking, chikane, virus-fare eller lignende, foretage undersøgelser og herunder åbning af e-mails samt overvågning og bearbejdning af aktivitet på datanetværket. Netværksudvalget informerer efterfølgende de berørte parter.

§ 10 Husorden
10.1 Nærværende regler indgår som en del af kollegiets husorden.

Udgivet 15. januar 2001 og vedtaget på afdelingsmødet.